மகிழ்ச்சியான நாடுகள் பட்டியலில் பின்லாந்து முதலிடம்!

மகிழ்ச்சியான நாடுகள் பட்டியலில் பின்லாந்து முதலிடம்!

ஐக்கிய நாடுகளின் நிலைத்த மேம்பாட்டு தீர்வுகள் வலையமைப்பில், 2023-ம் ஆண்டு உலக மகிழ்ச்சி பட்டியல் வெளியிடப்பட்டது. தமது மகிழ்ச்சி குறித்த மக்களின் சொந்த மதிப்பீடு, சமூக, பொருளாதார தகவல்கள் அடிப்படையில் இந்த பட்டியல் உருவாக்கப்பட்டிருந்தது.

மேலும், சமூக ஆதரவு, வருவாய், ஆரோக்கியம், சுதந்திரம், பெருந்தன்மை, ஊழலின்மை ஆகிய 6 முக்கிய காரணிகளும் கணக்கில்கொள்ளப்பட்டிருந்தன. இவ்வாறு மூன்றாண்டு காலத்தில் திரட்டப்பட்ட தகவல்களில் சராசரி அடிப்படையில் மகிழ்ச்சி மதிப்பெண் அளிக்கப்பட்டிருந்தது.

அந்த வகையில், உலக மகிழ்ச்சி நாடுகள் பட்டியலில் தொடர்ந்து 6-வது ஆண்டாக பின்லாந்து முதலிடத்தைப் பிடித்திருந்தது. 146 நாடுகள் அடங்கிய இந்த பட்டியலில் முதல் 10 நாடுகளும் முறையே

  1. Finland
  2. Denmark
  3. Iceland
  4. Israel
  5. Netherlands
  6. Sweden
  7. Norway
  8. Switzerland
  9. Luxembourg
  10. New Zealand

CATEGORIES
TAGS
Share This